FAQ Reklamace - podle zákona

Obecná témata, která přímo nezapadají do výše uvedených kategorií.
Damianus
_-=*Open Source*=-_
Příspěvky: 2351
Registrován: 14 pro 2007 02:54
Bydliště: Ostrava

FAQ Reklamace - podle zákona

Příspěvekod Damianus » 11 bře 2009 11:35

Jelikož se v mnoha vláknech dotazujete na otázky ohledně reklamací, tak jsem si dovolil vypracovat malou průpravu zákoníkem ČR. Jen nechci, ať se toto vlákno zvrhne jen v ztěžování. Pokud má někdo problém a neví si rady snad pomůžeme :wink:

Kdo je vůbec spotřebitelem?

Spotřebitelem je dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele každý, kdo nakupuje výrobky nebo služby za jiným účelem, než je podnikání s nimi. Spotřebitelem tedy může být fyzická i právnická osoba; podnikatel i nepodnikatel. Co ale znamená "podnikat" s výrobkem či službou? Rozhodujícím kriteriem by zde mohla být skutečnost, zda daná věc u podnikatele končí (bude jím spotřebována) nebo zda bude (ať již v nezměněném stavu či s nějakou přidanou hodnotou) posunuta ve spotřebitelském řetězci dále (k jinému subjektu). Podnikatel tak bude spotřebitelem např. při pořízení vybavení kanceláře apod. Detailní rozbor tohoto problému najdete v našem rozhovoru s pražským advokátem Mgr. Martinem Elgerem.

Jaké předpisy upravují práva a povinnosti spotřebitele i prodejce?

zejména ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za vady u kupní smlouvy (§ 619 a násl.) a smlouvy o dílo,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,
zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách,
zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Musí mi prodejce vždy automaticky vystavit záruční list?

Prodejce je povinnen vystavit záruční list pouze na žádost zákazníka; umožňuje-li to povaha věci, může být záruční list narazen dokladem o prodeji.

Je prodejce povinnen vystavit prodejní doklad ("paragon")?

Prodejce musí vystavit doklad (bez ohledu na výši ceny) pouze na požádání zákazníka (§ 31 odst. 17 živnostenského zákona)

Jaké jsou délky záruční doby dle občanského práva?

U spotřebního zboží je to 24 měsíců (u použitých věcí lze zkrátit až na 12 měsíců), u potravin 8 dní (může být zkrácena nebo prodloužena; toto musí být uvedeno na obale), u krmiv 3 týdny, při prodeji zvířat 6 týdnů, při zhotovení věci na zakázku 6 měsíců, u opravy 3 měsíce, u stavby 3 roky, na stavební práce 18 měsíců. Je-li však u věci vyznačena lhůta k použití (např. v návodu nebo na obalu), končí záruka uplynutím této lhůty.

Může být záruční doba i delší?

Prodejce může poskytnout záruční dobu i nad rámec zákona. Pro nadstandardní část už však neplatí povinnosti zákonné odpovědnosti - prodejce tedy může uložit nějaká omezení nebo povinnosti nad rámec zákona. Pokud tak ale neučiní (písemně v záručním listě), platí zákonná ustanovení.

Co můžu v záruční době reklamovat?

V záruční době využíváte odpovědnosti prodejce nebo poskytovatele služeb za vady, které se vyskytly po prodeji. Záruka se však nevztahuje na vady, způsobené běžným opotřebením při používání věci. Nemůžete tedy např. reklamovat vybitou baterii, ojeté pneumatiky apod. O tom, zda bylo opotřebení způsobeno běžným používáním nebo nízkou kvalitou věci, musí bohužel ve sporných případech rozhodovat soud, zpravidla na základě znaleckého posudku, který si jedna ze stran (nebo obě) nechá vypracovat.

Může si prodávající záruční podmínky libovolně upravit?

Prodejce smí rozšířit práva zákazníka nad zákonný rámec, nesmí jej však omezit nebo mu stanovit další podmínky, které nejsou již určeny zákonem. Jakákoliv utanovení či požadavky, která zákazníka znevýhodňují, jsou dle § 627 odst. 3) občanského zákoníku neplatná, a to i tehdy, když s nimi zákazník prokazatelně vysloví souhlas. Obecně (tzn. bez ohledu na druh spotřebitelského vztahu) toto vyplývá i z § 55 odst. 1) občanského zákoníku, dle kterého se spotřebitel svých práv výslovně nesmí vzdát. Stejně tak prodávající nesmí jednostranně požadovat nic, co by spotřebitele krátilo na jeho zákonných právech - § 56 odst. 3) občanského zákoníku. Jestliže tedy prodávající něo takového požaduje, nejen že to kupujícího není závazné (ani když s tím souhlasí), ale navíc se prodávající dopouští protiprávního jednání.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení reklamace?

Lhůty pro reklamace řeší § 19 zákona o ochraně spotřebitele. O tom, zda se jedná o reklamaci (tzn. zda má být uplatněna odpovědnost prodejce za vadu), musí prodejce rozhodnout ihned, pouze u složitějších případů do 3 dnů. Na vyřízení reklamace pak má prodejce 30 dnů pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě, do této lhůty se započítává i lhůta na posouzení. Lhůtu nesmí prodejce prodloužit - pokud ji nedodrží, může zákazník požadovat výměnu věci za bez vadnou nebo odstoupit od smlouvy, a to bez ohledu na případný další výsledek reklamačního řízení, viz § 622.


Kde můžu reklamovat?

Reklamaci můžete uplatnit nejen tam, kde jste věc koupili, ale v kterékoliv provozovně prodejce (pokud to umožňuje její charakter a sortiment) nebo v sídle či místě podnikání prodejce. Pracovník, odpovědný za příjem reklamace, musí být přítomen po celou provozní dobu. Prodejce je povinnen o přijetí a vyřízení reklamace vystavit písemný doklad (§ 627 občanského zákoníku).

S reklamací mám nějaké výdaje - telefonáty, cestovné, dopravné atd. - to mi asi nikdo nezaplatí?

Máte zákonný nárok na úhradu prokazatelných nákladů, spojených s reklamací. V praxi však bývají tyto náklady často bagatelní, těžko prokazatelné a prodejci na jejich úhradu zpravidla dobrovolně nepřistoupí.

Může prodejce požadovat nějakou úhradu reklamačních nákladů od kupujícího?

Nikoliv, prodejce na rozdíl od kupujícího toto právo nemá, a to ani v případě neoprávněné reklamace, což bývá častým požadavkem.

Může prodejce podmínit reklamaci předáním věci v původním obalu?

Nikoliv. Prodejce nesmí ukládat zákazníkovi žádné povinnosti nad rámec zákona a nesmí tedy ani požadovat specifický způsob balení. Je však ve vašem zájmu dopravit věc k prodejci tak, aby během přepravy nedošlo k jejímu poškození.

Prodejce odmítá přijmout reklamaci a odkazuje mne na výrobce

Tento evergreen socialistického zřízení si už snad dovolí pouze ti nejpodřadnější prodejci. Prodávající na nic takového nemá právo - smluvní vztah má s kupujícím a jemu také za vady odpovídá. Jeho zákonná odpovědnost ke spotřebiteli přitom nijak nesouvisí s podmínkami záruky, které má sjednané on sám se svým dodavatelem v rámci obchodní smlouvy. Prodávající musí např. poskytnout záruku v zákonné délce bez ohledu na to, jakou záruku (pokud vůbec nějakou) mu poskytuje jeho dodavatel. Naopak, pokud dodavatel poskytne prodejci záruku delší, než dle občanského práva, není prodejce povinnen tuto delší záruku přenést na spotřebitele.

Musím při reklamaci mít prodejní doklad ("paragon")?

De iure ne, de facto to může být nezbytné. Žádný zákon vám tuto povinnost neukládá, musíte ale prodejci dokázat, že jste věc koupil u něj, resp. kdy. Toto můžete doložit i pomocí svědků, prodejce to ale nemusí uznat a pak nezbývá, než se soudit. Skutečnost a datum prodeje můžete doložit např. také záručním listem, pokud vám byl vystaven. I v tomto případě však ještě zůstává problém doložení kupní ceny pro případ odstoupení od smlouvy. Prodejce je ale u spotřebního zboží (nikoliv u služeb) dle §11/2 Zák. o cenách povinnen uchovávat cenovou historii 3 roky a mimo to má možnost zjistit cenu z účetních dokladů, jejichž uchování mu předepisuje zákon o účetnictví. Dobrou vůli k prokázání ceny však nelze předpokládat.

Musím opravdu čekat celý měsíc na vyřízení reklamace? Není prostě možné věc hned vyměnit?

Při reklamaci do 6 měsíců od zakoupení můžete využít tzv. vyvratitelnou domněnku, že rozpor s kupní smlouvou existoval již při převzetí věci (§ 616 odst. 4 občanského zákoníku). Nejste to tedy vy, ale prodávající, kdo musí dokázat opak. Pokud tak neučiní, můžete požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo odstoupení od smlouvy (= vrácení kupní ceny). Při reklamaci po době delší než 6 měsíců již musíte akceptovat zákonnou lhůtu pro vyřízení.

Už jsem reklamoval několikrát. To mi prodejce vždy nechá zboží opravit a vždy to bude trvat měsíc?

Pokud se stejná vada vyskytne opakovaně nebo má věc více vad, můžete požadovat výměnu nebo odstoupit od smlouvy (622 odst. 2 občanského zákoníku). Pojmy "opakovaná vada" a "více vad" nejsou zákonem stanoveny, z judikatury (viz např. publikace "Občanský zákoník, komentář", Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol., 6 .vydání, C.H.Beck, Praha, 2001, str. 968) však vyplývá počet tří opakování nebo současně se vyskytujících vad.

V servisu mi opravovanou věc poškodili. Můžu to nějak reklamovat?

Servis odpovídá za poškození věci, svěřené do opravy (§ 421 občanského zákoníku). Takové poškození pak není předmětem reklamace, ale práv, vyplývajících z odpovědnosti za škodu, způsobenou výkonem podnikání. Servis musí škodu nahradit v penězích; pokud o to požádáte, a je-li to možné a účelné, pak musí věc uvést v předešlý stav (§ 442 odst. 2 občanského zákoníku). Výše náhrady má odpovídat hodnotě snížení věci oproti stavu před poškozením, případně lze uplatňovat i jiné škody (např. ušlý zisk).

Objednal jsem si zboží přes internet, ale nevyhovuje mi. Můžu ho vrátit?

Tzv. virtuální nákupy a nákupy mimo obvyklé prostory podnikatele jsou v občanském zákoníku upraveny v § 52 a násl. Uzavřete-li smlouvu pomocí prostředku dálkové komunikace (telefon, mail, internet...), můžete od ní odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, a to i v případě, že zboží nemá žádnou vadu a shoduje se s kupní smlouvou. Zákon dále stanovuje, že vám prodejce musí před plněním poskytnout určité informace o sobě, o smluvních a záručních podmínkách atd. Pokud tyto informace neposkytl, prodlužuje se lhůta pro odstoupení až na 3 měsíce (jestliže je poskytne dodatečně, začíná od jejich poskytnutí běžet 14denní lhůta).

Uzavřete-li smlouvu mimo obvyklé prostory prodejce (např. vás navštíví pojišťovací agent, podomní prodavač apod.), můžete od smlouvy odstoupit do týdne od uzavření takové smlouvy (pokud vám už zboží bylo dodáno), resp. do měsíce (pokud zboží ještě dodáno nebylo). Jestliže prodejce neposkytne zákonné informace, prodlužuje se lhůta pro odstoupení na 1 rok. Lhůty pro odstoupení ale neplatí, pokud si návštěvu prodejce sami objednáte za účelem uzavření smlouvy.

Důležité je také si přečíst obchodní podmínky a zjistit, který okamžik plní uzavřeni smlouvy. Může to být např. e-mail s potvrzením objednávky (uzavřeno na dálku), ale i zaplaceni a převzetí zboží osobně v prodejně. Při osobním převzetí na prodejně je také potřeba mít na zřeteli, že ve většině případů nebude možné zboží vrátit i když bylo koupeno přes internet!

Co můžu dělat, když prodejce mou reklamaci nepřijme nebo odmítne?

Prodejce musí věc přijmout do reklamačního řízení a vystavit o tom písemné potvrzení. Pokud tak neučiní, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci, která mu za porušení zákona může uložit sankci.
Jestliže prodejce relamaci přijme, ale nevyřídí dle vašich představ (tzn. odmítne plnění ze záruky), nemáte jinou možnost, než si opatřit důkazní materiál např. ve formě znaleckého posudku a v posledním případě se obrátit na soud.

Zde je nutné pochopit, že ČOI (a podobné organizace) je orgánem kontrolním, nikoliv exekutivním. Může tedy konstatovat porušení platných předpisů prodávajícím a uložit mu sankci, nemůže jej ale nijak přinutit, aby konal k nápravě svého jednání.

Domnívám se, že prodejce je neseriózní a vědomě porušuje zákony. Co můžu dělat?

Záleží na právní oblasti, kterou podnikatel přestupuje. Při zásahu do spotřebitelských práv se obraťte na Českou obchodní nspekci, při podezření na porušení předpisů při manipulaci s potravinami, na úseku komunální hygieny apod. kontaktujte Státní zemědělsko-potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu nebo krajské hygienické stanice. Nekalou reklamu řeší Rada pro reklamu resp. Rada pro rozhlasové a televizní vyílání, problematiku elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad.

Do kdy musí být vyřízena reklamace spotřebitele?

Co stanoví zákon?
Zákon o ochraně spotřebitele ve svém § 19 odst. 3 stanovuje:
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Výklad
Při pročítání výše uvedeného paragrafu Vás může napadnout otázka, zda se rozhodnutí o vadě, resp. lhůta pro posouzení vady započítává do 30 denní lhůty na vyřízení reklamace. Zákon ve výše uvedeném paragrafu ve větě třetí explicitně uvádí, že "reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena..." - mluví se zde tedy nikoliv o samotném odstranění vady, ale o celé reklamaci včetně odstranění vady a tedy včetně počátečního rozhodnutí o vadě. Rozhodnutí o reklamaci je tedy součástí vyřízení reklamace a celý proces musí být vyřízen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná bežet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím.

Pokud tedy spotřebitel reklamuje věc 1.6. musí mu prodávající do 1.7. vadu posoudit i opravit.
Následky nesplnění lhůty
Následky nesplnění lhůty pro vyřízení reklamace řeší poslední věta výše uvedeného paragrafu. Je zde ustanovena právní fikce, která určuje spotřebiteli stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. To dle § 622 občanského zákoníku v praxi znamená, že spotřebitel může požadovat výměnu věci nebo od kupní smlouvy odstoupit (požadovat vrácení peněz).

V případě, že při posouzení reklamované vady, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu.

Prodejce nemá povinnost informovat o ukončení reklamačního řízení.

Záruční doba

Doba, po kterou lze uplatnit záruku (odpovědnost prodávajícího nebo zhotovitele za vady, které se projeví po převzetí)
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty (§ 620 odst. 1 občanského zákoníku).
Pramen

§ 619 občanského zákoníku
Naposledy upravil(a) Damianus dne 11 bře 2009 22:49, celkem upraveno 1 x.
Jedinou pravdou je, že všichni lžou
Můj weboblogo něco about IT and something viz. tlačítko WWW Miláček Lenovo X220
MSI GX600 -> Lenovo T500 -> Lenovo X220 -> Asus Zenbook prime -> Lenovo X220

zivan
guru
Příspěvky: 3441
Registrován: 26 kvě 2008 17:23
Bydliště: Brno

Příspěvekod zivan » 11 bře 2009 12:26

Upozornil bych na prakticke veci, na ktere je potreba davat pozor:
  1. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě
    - pozor na to, co podepisujete
  2. Pri objednani pres internet s osobnim vyzvednutim poradne procist obchodni podminky a zjistit, ktery okamzik je uzavreni smlouvy. Muze to byt napr. email s potvrzenim objednavky (uzavreno na dalku), ale i zaplaceni a prevzeti zbozi osobne v prodejne (uzavreno na prodejne, pravdepodobne nevezmou do 14 zpet).
  3. Prodejce nema povinnost informovat o ukonceni reklamace. Pokud chcete opravenou vec co nejdrive a nikdo nevola, tak se ptat na stav. Kdyz je opraveno za 2 dny a vy zavolate po 30 dnech, tak je to vas problem a zarucni doba se prodluzuje jen o ty 2 dny.
Naposledy upravil(a) zivan dne 20 kvě 2009 12:05, celkem upraveno 3 x.
HP Elitebook 845 G8 (Ryzen 5650U, 32GB RAM, WD SN570 1TB, 14" fullHD IPS) + HP Universal USB-C Dock + 29" LG 29UM65 + 22" Eizo S2202W

Damianus
_-=*Open Source*=-_
Příspěvky: 2351
Registrován: 14 pro 2007 02:54
Bydliště: Ostrava

Příspěvekod Damianus » 11 bře 2009 12:49

Super rad doplnim az budu doma protoze na GPRS to moc nejde :lol: ale rad bych se zeptal a snad nekdo bude vedet. Mam tu reklamaci na acer vystavena na 12.02.2009 a dnes to je 27 den reklamace v tuto sobotu to bude 30 den a tak mam kontaktovat prodejce treba formou mailu (v nedeli) ze chci odstoupit od smlouvy a nechat si vyplatit castku a nebo pockat na jejich vyjadreni? :?
Jedinou pravdou je, že všichni lžou

Můj weboblogo něco about IT and something viz. tlačítko WWW Miláček Lenovo X220

MSI GX600 -> Lenovo T500 -> Lenovo X220 -> Asus Zenbook prime -> Lenovo X220

zivan
guru
Příspěvky: 3441
Registrován: 26 kvě 2008 17:23
Bydliště: Brno

Příspěvekod zivan » 11 bře 2009 13:13

Ja bych prvni pracovni den po vyprseni toho limitu (u tebe v pondeli) kontaktoval prodejce nebo servis (podle toho, kam jsem ntb odnesl) a zjistil jaky je stav reklamace. Pokud neni hotovo, tak bych to chtel poslat emailem a prodejci bych dal vedet, ze odstupuju od smlouvy.
Pokud je to bezproblemovy prodejce, tak by mel stacit email nebo telefonat. Nejlepsi je samozrejme dojit osobne na reklamacni, tam ziskat pisemne potvrzeni, ze reklamace jeste neni a s tim jit za prodejcem.

...a hned me napadl dalsi prakticky bod :)
HP Elitebook 845 G8 (Ryzen 5650U, 32GB RAM, WD SN570 1TB, 14" fullHD IPS) + HP Universal USB-C Dock + 29" LG 29UM65 + 22" Eizo S2202W

Damianus
_-=*Open Source*=-_
Příspěvky: 2351
Registrován: 14 pro 2007 02:54
Bydliště: Ostrava

Příspěvekod Damianus » 11 bře 2009 17:55

jde o to ze to neni muj notes a je snim problem prodejce nechce porad vymenit desku a jen ji bastli a bastli proste spatny kus no a tak radsi by uz penize a investoval do neceho jineho stejne se ted u to zase posr*** dvd-romka takze bude jen rad kdyz to nestihnou :) no uvidime kazdopadne dnes to jeste upravim na tve rady moc dekuju :wink:
Jedinou pravdou je, že všichni lžou

Můj weboblogo něco about IT and something viz. tlačítko WWW Miláček Lenovo X220

MSI GX600 -> Lenovo T500 -> Lenovo X220 -> Asus Zenbook prime -> Lenovo X220

Solitary
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3046
Registrován: 28 čer 2007 13:19

Příspěvekod Solitary » 11 bře 2009 21:03

Mozna by to taky chtelo na okraj zminit, jestli vymena RAM, HDD apod. rusi zaruku atd... to treba zajima casto dost lidi. Jinak ale moc dobra prace ;)

Ocekavam tedy od vsech uzivatelu, kteri od ted uvidi nekde diskuzi na podobne tema, ze v ni nebudou pokracovat, ale rovnou daneho dotazujiciho odkazi sem (s tim je tu totiz docela problem a casto diskuteri diskutuji dal, ikdyz tema smeruje logicky na lock, jelikoz tu uz davno je resene - nejlepe v nejakej FAQu :roll: )

Damianus
_-=*Open Source*=-_
Příspěvky: 2351
Registrován: 14 pro 2007 02:54
Bydliště: Ostrava

Příspěvekod Damianus » 11 bře 2009 22:53

zivan - updatovano :wink:

Solitary - jsem rad ze to je oficialni vlakno :D a ano asi toho tam jeste neni uplne dost a zrovna toto je priklad viz ram a EEE kde asus porusoval tento zakon a nechtel prijmat reklamace po odstraneni nalepky protoze to byly sedivky a v zahranici to nevemou na reklamaci EEE nemelo mezinarodni reklamaci ale obchod byl uzavren zde treba s obchodem XY a to je podstatne takze plati zakony ČR :) nekde to vyhnatnu primo ten zakon a doplnim :wink:
Jedinou pravdou je, že všichni lžou

Můj weboblogo něco about IT and something viz. tlačítko WWW Miláček Lenovo X220

MSI GX600 -> Lenovo T500 -> Lenovo X220 -> Asus Zenbook prime -> Lenovo X220

kvakunek
guru
Příspěvky: 566
Registrován: 25 pro 2008 17:40

Příspěvekod kvakunek » 25 bře 2009 15:55

Musím opravdu čekat celý měsíc na vyřízení reklamace? Není prostě možné věc hned vyměnit?

Při reklamaci do 6 měsíců od zakoupení můžete využít tzv. vyvratitelnou domněnku, že rozpor s kupní smlouvou existoval již při převzetí věci (§ 616 odst. 4 občanského zákoníku). Nejste to tedy vy, ale prodávající, kdo musí dokázat opak. Pokud tak neučiní, můžete požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo odstoupení od smlouvy (= vrácení kupní ceny). Při reklamaci po době delší než 6 měsíců již musíte akceptovat zákonnou lhůtu pro vyřízení.Ok,mám tři závady a chci vrátit peníze.Jdu za prodejcem,ten však asi zboží zašle k výrobci na potvrzení závad ,po potvrzení závad mi prodejce může vyplatit peníze. Funguje to tak ?
ACER Aspire 6920G-582G32MN

Damianus
_-=*Open Source*=-_
Příspěvky: 2351
Registrován: 14 pro 2007 02:54
Bydliště: Ostrava

Příspěvekod Damianus » 25 bře 2009 18:41

zavady musi byt 3 stejne (3x umre zakladni deska) nebo 4 ruzneho typu pro navraceni penez :wink: staci potvrzeni o reklamaci a pri ctvrte nebo te treti stejne zazadat po reklamaci o penize
Jedinou pravdou je, že všichni lžou

Můj weboblogo něco about IT and something viz. tlačítko WWW Miláček Lenovo X220

MSI GX600 -> Lenovo T500 -> Lenovo X220 -> Asus Zenbook prime -> Lenovo X220

kvakunek
guru
Příspěvky: 566
Registrován: 25 pro 2008 17:40

Příspěvekod kvakunek » 25 bře 2009 18:50

Už jsem reklamoval několikrát. To mi prodejce vždy nechá zboží opravit a vždy to bude trvat měsíc?

Pokud se stejná vada vyskytne opakovaně nebo má věc více vad, můžete požadovat výměnu nebo odstoupit od smlouvy (622 odst. 2 občanského zákoníku). Pojmy "opakovaná vada" a "více vad" nejsou zákonem stanoveny, z judikatury (viz např. publikace "Občanský zákoník, komentář", Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol., 6 .vydání, C.H.Beck, Praha, 2001, str. 968) však vyplývá počet tří opakování nebo současně se vyskytujících vad.

sry,tohle jsem měl na mysli,špatně jsem to tam nakopčil ...

...počet tří opakování nebo současně se vyskytujících vad... tady se mluví o třech různých závadách
ACER Aspire 6920G-582G32MN

zivan
guru
Příspěvky: 3441
Registrován: 26 kvě 2008 17:23
Bydliště: Brno

Příspěvekod zivan » 25 bře 2009 18:58

Zkus to popsat poradne. Reklamoval jsi nekolikrat. Kolikrat presne? Stejna nebo ruzna zavada? Zavada vzdy uznana? Jak dlouho ten notebook mas?

Ty citace jsou k nicemu, pokud neni jasne, co vlastne chces a na co mas narok. A podle me se tim zbytecne natahuje vlakno.
HP Elitebook 845 G8 (Ryzen 5650U, 32GB RAM, WD SN570 1TB, 14" fullHD IPS) + HP Universal USB-C Dock + 29" LG 29UM65 + 22" Eizo S2202W

kvakunek
guru
Příspěvky: 566
Registrován: 25 pro 2008 17:40

Příspěvekod kvakunek » 25 bře 2009 19:57

mám tři závady(specifikovat nebudu) , chtěl bych vrátit peníze,takže se ptám,zda jít přímo za prodejcem a počkat na rozhodnutí aceru nebo postupně vyreklamovat každou závadu
ACER Aspire 6920G-582G32MN

zivan
guru
Příspěvky: 3441
Registrován: 26 kvě 2008 17:23
Bydliště: Brno

Příspěvekod zivan » 25 bře 2009 20:03

Podle me muzes pozadovat odstoupeni od smlouvy. Sel bych za prodejcem a nechal ten pozadavek napsat primo do reklamacniho protokolu.
Vsechny zavady ale musi servis uznat. Jinak nemas na odstoupeni narok.
HP Elitebook 845 G8 (Ryzen 5650U, 32GB RAM, WD SN570 1TB, 14" fullHD IPS) + HP Universal USB-C Dock + 29" LG 29UM65 + 22" Eizo S2202W

kvakunek
guru
Příspěvky: 566
Registrován: 25 pro 2008 17:40

Příspěvekod kvakunek » 25 bře 2009 20:30

jasné no,s tím počítám,že to bude muset uznat :)
ACER Aspire 6920G-582G32MN

Damianus
_-=*Open Source*=-_
Příspěvky: 2351
Registrován: 14 pro 2007 02:54
Bydliště: Ostrava

Příspěvekod Damianus » 25 bře 2009 20:50

no taky ale je potreba rict ze tutu moznost je mozne uplatnit do 6 mesicu od koupe a pokud to je pres 6 mesicu tak 4 ruzne reklamace :!:
Jedinou pravdou je, že všichni lžou

Můj weboblogo něco about IT and something viz. tlačítko WWW Miláček Lenovo X220

MSI GX600 -> Lenovo T500 -> Lenovo X220 -> Asus Zenbook prime -> Lenovo X220


Zpět na „Ostatní náměty k diskusi“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů